Szkolenia techniczne

Człowiek - najlepsza inwestycja

rekrutacja

Rekrutacja do udziału w Projekcie ma charakter otwarty i obejmuje okres od dnia 2 września 2013 r. do momentu wyczerpania limitu miejsc, przy czym nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2015 r. Przedsiębiorstwo, chcące przeszkolić swoich pracowników w ramach Projektu, zobowiązane jest dostarczyć do Biura Projektu kompletną i prawidłowo wypełnioną dokumentację wymaganą Regulaminem (§6 Rekrutacja), tj.:

Dokumenty rekrutacyjne


I.    Kartę zgłoszeniową przedsiębiorstwa (załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z załącznikami:

1.    Listą pracowników przedsiębiorstwa delegowanych do udziału w projekcie,
2.    Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem,
3.    Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
4.    Oświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis,
5.    Dokumentami rejestracyjnymi przedsiębiorstwa (wyciąg z KRS lub CEIDG), potwierdzonymi za zgodność z oryginałem,
6.    Zaświadczenia o członkostwie w organizacji branżowej przemysłu lotniczego lub zał. 7 Listę klientów przedsiębiorstwa.

II.    Kartę zgłoszeniową pracownika przedsiębiorstwa, składaną odrębnie dla każdego pracownika przedsiębiorstwa delegowanego do udziału w Szkoleniach (załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz z załącznikami:

1.    Oświadczeniem pracownika przedsiębiorstwa o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2.    Zaświadczeniem o zatrudnieniu w przedsiębiorstwie,
3.    Deklaracją uczestnictwa w projekcie;

III.    Parafowany i podpisany Regulamin;


Zgłoszenia zostaną zweryfikowane w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w Biurze Projektu.

Zapraszamy do udziału w Projekcie!
 

Komplet dokumentów

     komplet_dokumentow.zip komplet_dokumentow.zip - Karty zgłoszeniowe, załączniki i regulamin

Przydatne informacje

 

Dowiedz się, jak wziąć udział w szkoleniach. W dziale Rekrutacja znajdziesz informacje na temat regulaminu oraz potrzebne formularze.

Nabór trwa od 2 września 2013 r. do 28 lutego 2015 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

więcej

Kontakt

 

Biuro projektu

 

INNpuls Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 40a
35-045 Rzeszów

tel. 17 77 88 270
faks 17 77 88 273
e-mail: st@innpuls.pl


Koordynator projektu

 

Michał Pilecki
tel. 17 77 88 270
e-mail: st@innpuls.pl

więcej

Siedziba Rzeszów ul. Hetmańska 40, 35-045 Rzeszów

Tel. 17 77 88 273

Tel. 17 77 88 273

e-mai: st@innpuls.pl